nullnull

הלוואה מ-m_a_x עסקים

ב-1% ריבית פחות מכל הצעה אחרת

הלוואה עד 150,000 ₪

הלוואה עד 150,000 ₪

את ההחזר ניתן לפרוס עד 72 תשלומים

הלוואה חוץ בנקאית

הלוואה חוץ בנקאית

שלא מכבידה על חשבון הבנק ונותנת אוויר לנשימה

תוך 3 ימי עסקים

תוך 3 ימי עסקים

הכסף אצלכם בחשבון 

הליך מהיר

הליך מהיר

למחזיקי כרטיס אשראי max

מלאו את הפרטים לקבלת הצעת הלוואה:

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות. *המלווה: max. *ההלוואה כפופה לאישור מקס ותינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאיה. *אני מאשר/ת ל-max לפנות אלי וכן לגופים נוספים על מנת לקבל מידע אודותיי, אודות בית העסק והבעלים בו, על מנת להחליט האם לאשר עבורי את ההלוואה (/המימון) ובאילו תנאים. כמו כן, אני מוותר/ת על חובת סודיות שאלה חבים כלפיי, אם בכלל. *העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. *ההצעה להלוואה תינתן בהתאם לנתוניו של כל לקוח ובכפוף לקריטריונים הנהוגים ב-max. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *תקופת ההלוואה: 3 עד 72 תשלומים, ריבית מקסימלית שנתית: פריים + 8% בהלימה לסיכון הלקוח. לדוגמה: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל 24 חודשים בריבית P+5% שהינה ריבית שנתית של 6.6% (ריבית הפריים הינה 1.6% נכון למאי 2021). ריבית מתואמת 6.8% בתום התקופה ישלם הלקוח 21,403 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. *ללקוחות הסולקים עם max ו/או המחזיקים כרטיסי אשראי של max. *חברת max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. *העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה מעת לעת, עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. *כתובת max: בן גוריון 9, בני ברק.