max עסקים אתכם גם בימים אלה

בעקבות משבר הקורונה - שורה של הקלות והטבות ללקוחותינו העסקיים
איך מתנהלים נכון במסגרת משבר הקורונה

בשבועות האחרונים אנחנו עדים למשבר עולמי בשל התפשטות נגיף הקורונה, משבר זה מתגבר והשלכותיו על הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם עדיין לא ברורות לחלוטין. מתוך הבנת המצב, גיבשנו עבורכם העסקים שורה של הקלות, שיסייעו לצלוח את תקופת אי הוודאות.

מרווח תזרימי

הלוואה לעסק:
לקוחות קיימים שנטלו הלוואה ב- max עסקים יכולים לדחות את התשלומים (קרן וריבית) עד 3 חודשים ללא עלות.
אפשר לבצע את דחייה דרך מוקד השירות העסקי בטלפון 03-6177766 בימים א' - ה' בין השעות 08:30 – 16:00.

כרטיס אשראי Business:
לקוחות קיימים בעלי כרטיס אשראי Business יכולים לדחות את ההוצאות בכרטיס למועד החיוב הבא, למשך 3 חודשים ללא ריבית. אפשר לדחות את ההוצאות דרך מוקד השירות בטלפון 03-6178888 בימים א'- ה' בין השעות 08:30 – 16:00.

במידה ואין לכם כרטיס אשראי Business, אפשר להצטרף Online לכרטיס ולאחר מכן לשירות חיוב קבוע (דחיית חיובים).
להזמנת כרטיס

הקדמת תשלומים (ניכיון):
לקוחות קיימים בשירות הסליקה של max עסקים מצטרפים לאחד ממסלולי הניכיון ויכולים ליהנות מחודש אחד ללא ריבית על הקדמת התשלומים לחשבון.
לפרטים נוספים

המשך פעילות עסקית - סליקה מכל מקום

מאחר והתנועה בחנויות הפיזיות הצטמצמה, max עסקים מאפשר לכם בעלי העסקים להמשיך את הפעילות העסקית מכל מקום ובכל זמן, באמצעות סליקה דיגיטלית המאפשרת קבלת כרטיסי אשראי.
לקוחות שיצטרפו לשירות הסליקה באופן דיגיטלי באתר max עסקים, ייהנו ממסלולים ללא עלות הקמה, ומחודש חינם על עלות המסוף החודשית, ועל עמלת הסליקה.
מצטרפים היום, סולקים ממחר - בכל זמן ומכל מקום.
למגוון המסלולים והצטרפות לסליקה במספר שלבים פשוטים

חשוב לדעת:
הלוואה: אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | המלווה: מקס. | ההטבה בתוקף עד 30/04/2020 או עד 1,000 הלוואות, המוקדם מביניהם | ללקוחות בעלי הלוואה קיימת ב- max עסקים, לא כולל הלוואות On Call, רכש וספקים והלוואות רכבים | דחיית החזר ההלוואה עד 3 חודשים בריבית ההלוואה הקיימת.
כרטיס אשראי: השירות ניתן למחזיקי כרטיס max Business בלבד | מצטרפים לשירות עד 30/06/2020, וביחס לעסקאות שנקלטו עד ליום 30/06/2020 | יתרת הסכום, שלא תחויב, תצורף לסל עסקות מצטבר שיישא ריבית 0% לשלושה חודשים ולאחר תקופת ההטבה בהתאם לריבית שנקבעה בכרטיס | בהתאם ליתרת האשראי הפנויה בכרטיס | ניתן לקבוע החזר חודשי מינימלי בסך 200 ₪ או 1% ממסגרת האשראי, הגבוה מבניהם | היתרה הנדחית למועד החיוב הבא לא תפחת מ-200 ₪ ולא תעלה על מסגרת האשראי הפנויה בכרטיס | אם גובה החיוב הקבוע שנקבע בכרטיס שווה לגובה מסגרת הכרטיס, הכרטיס יחויב בכל סכום העסקאות שבוצעו באותו החודש | אם בוצעה חריגה ממסגרת כרטיס האשראי בסכום העולה על החיוב הקבוע, החיוב הקרוב יהיה בגובה סכום החריגה | לקוחות בעלי הלוואה בכרטיס המצטרפים לשירות חיוב חודשי עשויים לשלם ריבית דריבית, כלומר, הריבית החלה על החיוב החודשי תחול הן על קרן ההלוואה והן על הריבית המשולמת בגינה | קביעת/שינוי/ביטול סכום החיוב אפשרית עד יום עסקים אחד לפני מועד החיוב החודשי, עד השעה 16:30 במוקד שירות הלקוחות | אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סליקה: ההטבה תינתן למצטרפים חדשים או ללקוחות קיימים שאינם בעלי מסוף דיגיטלי בלבד, אשר יצטרפו למסלול סליקה עם מסוף דיגיטלי | ההטבה תינתן לחודש ימים ממועד ההצטרפות | שווי הטבת הקמת מסוף 245 ₪ | שווי הטבת עלות מסוף 19 ₪ | ההטבה למעבירי מחזור עד 50,000 ₪ בחודש. לקוחות עם מחזור סליקה גבוה מ- 50,000 ₪ יחויבו בעמלת הסליקה בגין המחזור שמעל ל-50,000 ₪ | כפוף לאישור החברה ולהסכם בית עסק | ההטבה בתוקף מ- 15/03/2020 עד 30/04/2020.
ניכיון: למצטרפים חדשים בניכיון אשר סולקים ב- max עסקים בעמלה אחוזית | ההטבה בריבית 0% לעסקאות עד 3 תשלומים ועד למחזור ניכיון של 50,000 ₪ | למצטרפים עד 31/05/2020 | כפוף לתנאי המבצע | כפוף לתנאי ההצטרפות ולאישור max עסקים | אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | המלווה: מקס.
כללי: כפוף לתנאי ההצטרפות ולאישור max עסקים | כתובת max: בן גוריון 9, בני ברק.