חשוב לדעת:
הלוואה: אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | המלווה: מקס. | ההטבה בתוקף עד 30/04/2020 או עד 1,000 הלוואות, המוקדם מביניהם | ללקוחות בעלי הלוואה קיימת ב- max עסקים, לא כולל הלוואות On Call, רכש וספקים והלוואות רכבים | דחיית החזר ההלוואה עד 3 חודשים בריבית ההלוואה הקיימת.
כרטיס אשראי: השירות ניתן למחזיקי כרטיס max Business בלבד | מצטרפים לשירות עד 30/06/2020, וביחס לעסקאות שנקלטו עד ליום 30/06/2020 | יתרת הסכום, שלא תחויב, תצורף לסל עסקות מצטבר שיישא ריבית 0% לשלושה חודשים ולאחר תקופת ההטבה בהתאם לריבית שנקבעה בכרטיס | בהתאם ליתרת האשראי הפנויה בכרטיס | ניתן לקבוע החזר חודשי מינימלי בסך 200 ₪ או 1% ממסגרת האשראי, הגבוה מבניהם | היתרה הנדחית למועד החיוב הבא לא תפחת מ-200 ₪ ולא תעלה על מסגרת האשראי הפנויה בכרטיס | אם גובה החיוב הקבוע שנקבע בכרטיס שווה לגובה מסגרת הכרטיס, הכרטיס יחויב בכל סכום העסקאות שבוצעו באותו החודש | אם בוצעה חריגה ממסגרת כרטיס האשראי בסכום העולה על החיוב הקבוע, החיוב הקרוב יהיה בגובה סכום החריגה | לקוחות בעלי הלוואה בכרטיס המצטרפים לשירות חיוב חודשי עשויים לשלם ריבית דריבית, כלומר, הריבית החלה על החיוב החודשי תחול הן על קרן ההלוואה והן על הריבית המשולמת בגינה | קביעת/שינוי/ביטול סכום החיוב אפשרית עד יום עסקים אחד לפני מועד החיוב החודשי, עד השעה 16:30 במוקד שירות הלקוחות | אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סליקה: ההטבה תינתן למצטרפים חדשים או ללקוחות קיימים שאינם בעלי מסוף דיגיטלי בלבד, אשר יצטרפו למסלול סליקה עם מסוף דיגיטלי | ההטבה תינתן לחודש ימים ממועד ההצטרפות | שווי הטבת הקמת מסוף 245 ₪ | שווי הטבת עלות מסוף 19 ₪ | ההטבה למעבירי מחזור עד 50,000 ₪ בחודש. לקוחות עם מחזור סליקה גבוה מ- 50,000 ₪ יחויבו בעמלת הסליקה בגין המחזור שמעל ל-50,000 ₪ | כפוף לאישור החברה ולהסכם בית עסק | ההטבה בתוקף מ- 15/03/2020 עד 30/04/2020.
ניכיון: למצטרפים חדשים בניכיון אשר סולקים ב- max עסקים בעמלה אחוזית | ההטבה בריבית 0% לעסקאות עד 3 תשלומים ועד למחזור ניכיון של 50,000 ₪ | למצטרפים עד 31/05/2020 | כפוף לתנאי המבצע | כפוף לתנאי ההצטרפות ולאישור max עסקים | אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | המלווה: מקס.
כללי: כפוף לתנאי ההצטרפות ולאישור max עסקים | כתובת max: בן גוריון 9, בני ברק.